HelKost Covid

Helsefremmende og pandemirettet forskningsprosjekt

Nå er Unge kokker midt i gjennomføring av et spennende prosjekt om retten til et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemming som bor i egen bolig under covid-pandemien. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom LUPE Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende, Unge Kokker og forskningsinstitusjonene Senter for e-helse, UiA, og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe), St. Olavs Hospital.  
Prosjektet er støttet i sin helhet av Stiftelsen Dam.

Meråker kommune

Forskning viser at personer med utviklingshemming som bor i egen bolig har høyere forekomst for livsstilssykdommer som overvekt, fedme og diabetes enn normalbefolkningen. Som følge av dette har denne gruppen også et høyere risiko til å få flere plager og sykdommer som fører til et ytterligere hjelpe- og behandlingsbehov i et langtidsperspektiv. Tidligere kartlegging av utfordringene når det gjelder mulighetene for et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemming som bor i tilrettelagt bolig viser at brukere har generelt veldig lite kunnskap om kosthold og ernæring. De ansatte hadde også veldig ulikt ernæringskunnskap grunnet lite fokus på ernæring/kosthold i relevante utdanninger. Det er derfor svært viktig å jobbe helseforebyggende når det gjelder kosthold og ernæring i denne målgruppen. 

HEL-KOST COVID-Prosjektet gjennomføres med ansatte i fem kommuner i tilrettelagt bolig for personer med utviklingshemming i Trøndelag (Namsos, Røros, Meråker, Ørland, Heim). En målsetning med dette prosjektet er å få innsikt i hvordan utviklingshemmede som bor i tilrettelagt bolig har fått påvirket sitt kosthold og ernæring under covid-19-pandemien. Videre har Unge Kokker utviklet digitale verktøy for å heve ernærings- og veiledningskompetanse til de ansatte i tjenestene til utviklingshemmede, sett i lys av Covid-19-pandemien og mulige epidemier i fremtiden. I tillegg skal prosjektet støtte bofellesskapene i systematisering og forankring av ernærings- og veiledningsarbeidet. 

Heim kommune

Prosjektet vil øke kunnskapen og kompetansen til ansatte som arbeider med utviklingshemmede innenfor tema veiledning, motivasjon og vaneendring i forbindelse med kosthold i en pandemisituasjon, og etablere system og forankring for dette arbeidet. Kombinasjon av kurs, digitale verktøy og forskning vil gjøre helsepersonell mer rustet til å møte en pandemi i fremtiden. Kurspakkene som gjennomføres i de ulike kommunene går over 8-10 uker og inneholder grunnleggende kunnskap om kosthold og ernæring. Systematisk ernæringsarbeid, selvbestemmelse, etisk refleksjon, veiledning, motivasjon og vaneendring og det gjennomføres et tilrettelagt matkurs for brukere sammen med helsepersonell. Etter hver teoridel holdes det et digitalt seminar for alle ansatte (kursdeltakerne) hvor det jobbes praktisk i gruppearbeid med utvikling av handlingsplan og beredskapsplan. Samtidig bidrar disse seminarene til refleksjon og erfaringsutveksling mellom kommunene. 

Det er viktig å øke kompetansen og ferdigheter på matlaging for denne sårbare gruppen, som det også er viktig å øke kompetansen hos tjenesteytere. Unge kokker arbeider med å fremme økt kunnskap om sunt kosthold og øke ferdighetene slik at den enkelte kan ta større ansvar for sitt eget kosthold og kunne lage sunn mat på eget initiativ eller i samarbeid med tjenesteytere.  

Tilrettelagt matkurs som tilbys som del av prosjektet vil bidra til retten til å utvikle egne ferdigheter innenfor individets rammer. Det å lage mat sammen er en viktig sosial læringsarena som også er relasjonsbyggende mellom bruker og assistent/primærkontakt. Kosthold og matlaging kan også bygge relasjon med råvarer og mat og bruker. Å lære å lage maten man selv spiser innenfor de rammene som er mulig for den enkelte bygger selvtillit og bedre helse.

For å bestille kompetansehevende kurs som styrker systematisk ernæringsarbeid og grunnleggende kunnskap om kosthold og ernæring for helsepersonell eller tilrettelagt matkurs for personer med utviklingshemming. Send en mail til Gita@ungekokker.no eller ring 95814338.

Tilbakemelding:
«Unge kokker er helt i fronten med sin kursvirksomhet og fokus på praktiske ferdigheter og kombinert med samarbeid med gode forskningsmiljøer, vil deres arbeid gi oss nødvendig og økt kunnskap for videre forebyggende arbeid med kosthold for personer med utviklingshemming. «
Svein O. Kolset, Professor i ernæring
Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo og leder av nettverket «Ernæring for sårbare grupper

Forskerene i prosjektet:

Tanja Plasil, Forsker v/Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs Hospital
Ellen Ersfjord, Postdoktor Senter for e-helse, Universitetet i Agder
Forsker v/Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs Hospital